amozeshgaheonline.com

آی دی نام کاربر نام آزمون تعداد سوالات نوع آزمون
985677 ثبت نشده آزمون راهنمایی رانندگی 1 29 تستی
کاربر گرامی پیشنهاد می کنیم که با کامپیوتر(رایانه) آزمون خود را برگزار کنید
آزمون راهنمایی رانندگی 1 1 - هنگام ارائه کمک های اولیه و دادن تنفس مصنوعی،پس از چه مدت باید گردش خون مصدوم را برسی نمود؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

2 - استفاده از بوق در کدامیک از موارد زیر مجاز می باشد؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

3 - کدام یک از موارد زیر در خصوص کمک های اولیه صحیح می باشد؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

4 - در چه حالتی می توانیم از سمت راست سبقت بگیریم؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

5 - عمر تسمه تایم به نوع خودرو و بین ....... می باشد؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

6 - در جاده پر ترافیکی اتومبیل ها و وسایل نقلیه دیگر پشت سر هم ،به طور فشرده در حرکت هستند،چگونه می توانید از بروز حادثه جلوگیری کنید؟
آزمون آیین نامه 1 - در جاده پر ترافیکی اتومبیل ها و وسایل نقلیه دیگر پشت سر هم ،به طور فشرده در حرکت هستند،چگونه می توانید از بروز حادثه جلوگیری کنید؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

7 - مفهوم خطوط طولی در این شکل چیست؟
آزمون آیین نامه 1- مفهوم خطوط طولی در این شکل چیست؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

8 - از عوامل مهم اتلاف سوخت و انرژی در خودرو ها چیست؟  
این سوال رو بدون جواب می زارم

9 - سطح روغن موتور را با چه وسیله کنترل میکنیم؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

10 - کدام گزینه مهم ترین وظیفه روغن موتور می باشد؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

11 - کدام قسمت خودرو انرژی حرارتی سوخت را به انرژی جنبشی تبدیل می کند؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

12 - سرویس ترمز بر کدام چرخ ها اثر می گذارد؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

13 - سوئیچ چند حالت دارد؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

14 - رانندگان هنگام روبرو شدن با وسایل نقلیه ای که در جهت مخالف حرکت می کند حداقل از چراغ نور پایین استفاده می نمایند؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

15 - در آزاد راه های برون شهری و مناطق غیر مسکونی ،حداقل سرعت چند کیلو متر است؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

16 - مفهوم شکل مقابل در علائم عبور و مرور چیست؟

معمولا برای علائم راهنما
این سوال رو بدون جواب می زارم

17 - بر اساس قوانین مصوب رانندگانی که از راه فرعی وارد راه اصلی می شوند باید .....؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

18 - کدام مورد زیر صحیح نمیباشد ؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

19 - راننده شکل مقابل دچار چه خلافی شده است؟
عدم رعایت فاصله طولی مناسب
این سوال رو بدون جواب می زارم

20 - مفهوم خط منقطع چیست؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

21 - برای گردش یا تغییر مسیر به چپ اگر وسیله نقلیه موتوری فاقد چراغ راهنما باشد باید....؟        
این سوال رو بدون جواب می زارم

22 - بلند کردن دست های پلیس به دو طرف و بطور افقی به چه معناست؟
بلند کردن دست های پلیس به دو طرف و بطور افقی به چه معناست؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

23 - این شکل بیانگر چیست؟

موتور سوار در نقطه کور سواری قرار دارد
این سوال رو بدون جواب می زارم

24 - کدامیک از تابلوه ای زیر جز تابلو های محلی نمی باشد؟
کدامیک از تابلوه ای زیر جز تابلو های محلی نمی باشد؟
این سوال رو بدون جواب می زارم

25 - این تابلو بیانگر چیست ؟
پیش انتخاب مسیر
این سوال رو بدون جواب می زارم

26 - مفهوم این تابلو چیست؟  
تقاطع
این سوال رو بدون جواب می زارم

27 - نام این تابلو چیست؟  
گردش به راست ممنوع
این سوال رو بدون جواب می زارم

28 - نام این تابلو چیست؟

زیر گذر با روگذر
این سوال رو بدون جواب می زارم

29 - کدامیک از تابلو های زیر به مفهوم آن است که پیچ هایی در جلو وجود دارد؟  
آزمون یک -یک
این سوال رو بدون جواب می زارم